Stanovy mysliveckého spolku Doupňák z.s.

S T A N O V Y
MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Název:                  Myslivecký spolek  Doupňák  z. s.       IČ:  22834478

Sídlo:                      č. p. 120, 431 91 Kryštofovy Hamry

Statutární orgán:   Výbor spolku

 

Článek 1.

Základní ustanovení

1.  Myslivecký spolek (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, který sdružuje své členy zejména ke společnému provádění výkonu práva myslivosti a myslivosti v honitbě.

2.  Statutárním orgánem spolku je výbor spolku – kolektivní orgán (dále jen “výbor“) ve složení předseda, myslivecký hospodář a místopředseda. Spolek navenek zastupuje předseda a místopředseda ve všech záležitostech, a to každý z nich samostatně.

Článek 2.

Hlavní činnost spolku

1.      Hlavní činností spolku je

o   Výkon práva myslivosti,

o   Ochrana životního prostředí, péče a chov volně žijící zvěře,

o   Výroba a údržba mysliveckého zařízení a staveb

o   Podpora mysliveckých tradic, práce s dětmi a mládeží, podpora tradic myslivosti, výchova adeptů myslivosti, střelectví, kynologie

o   Výroba a skladování krmiva pro lesní zvěř

o   Lesní práce, výsadba stromků, jejich ošetřování, ošetřování a pěstební péče o lesní porosty a kultury.

2.  Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:

a)      svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

b)      propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

c)      zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,

d)     působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic,

e)      zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví

f)       využívá státních i jiných dotačních programů.

4.  Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány.

5.  Podnikání nebo jiná výdělečná činnost smí být prováděna, ale není hlavní činností spolku.

Článek 3.

Členství ve spolku

1.  Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která si podala písemnou přihlášku. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

2.  Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku (dále jen „členská schůze“) a zaplacením vstupního příspěvku sdružení, pokud byl spolkem (členskou schůzí) stanoven.

3.  Členství zaniká

a)      úmrtím člena,

b)      vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi sdružení,

c)      vyloučením člena

d)     při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem, posledním dnem marného uplynutí této lhůty.

4.   Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Článek 4.

Seznam členů

Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku.

Seznam nebude zpřístupněn bez výslovného rozhodnutí výboru spolku.

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

1.      Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

a)      účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je sdružení uživatelem,

b)      účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je sdružení vlastníkem,

c)      účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

d)     volit a být volen do výboru spolku nebo dozorčí rady,

e)      účastnit se mysliveckých akcí pořádaných spolkem,

f)       podávat návrhy a stížnosti,

g)      podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření.

2.  Člen má tyto základní povinnosti:

a)      hradit včas stanovené členské příspěvky  které činí  1000,-Kč/ rok,

b)      účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

c)      plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu spolku,

d)     plnit rozhodnutí členské schůze a výboru spolku,

e)      uhradit stanovený vstupní příspěvek který činí 1500,-Kč/rok,

f)       aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

3.  Při vystoupení, vyloučení, nebo zániku členství ve spolku nemá člen nárok na vrácení vstupního příspěvku, ani členského příspěvku.

4.  Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy, popř. členské příspěvky zcela odpuštěny..

Článek 6.

Porušení členských povinností

1.      Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto sankčních opatření:

a)    výtku,

b)   dočasné omezení využití výsledků mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku

c)    odejmutí povolenky k lovu

2.      Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li jeho chování spolku zvlášť závažnou újmu.

3.      Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.

4.      O vyloučení člena rozhoduje výbor.

5.      Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

6.      Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů., jinak jeho právo zaniká.

7.      Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti, stanov, provozního řádu nebo právních předpisů.

Článek 7.

Organizace spolku

Orgány spolku

1.      Členská schůze

2.      Výbor

3.      Kontrolní komise

Členská schůze

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb – zpravidla 1x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně třicet dnů před datem konání.

2.      V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze. Na členskou schůzi se zve zpravidla zástupce držitele honitby.

3.      Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

4.      Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů nebo dozorčí rada spolku. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

5.       Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:

a)      přijetí člena,

b)     rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena ze spolku,

c)      výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

d)     přijetí stanov sdružení a jejich změn,

e)      přijetí provozního řádu a jeho změn,

f)       členství v některém mysliveckém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,

g)      smlouvě o nájmu honitby,

h)      volbě a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru sdružení na dobu 10 let

i)        volbě a odvolání členů kontrolní komise na dobu 10 let

j)       návrhu na ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,

k)     schválení a vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře,

l)        schválení hospodaření spolku,

m)   schválení mysliveckého výkaznictví,

n)     schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

o)      zrušení či fúzi a rozdělení spolku,

p)     jmenování likvidátora,

q)     naložení s likvidačním zůstatkem spolku,

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech sdružení.

6.  Členská schůze je usnášení schopná za účasti (nadpoloviční) většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

7.  Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

8.      Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

9.  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

10.  Každý člen spolku může nahlížet do zápisů zasedání.

Výbor

1.      Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Výbor je tříčlenný a tvoří jej předseda, místopředseda a myslivecký hospodář.

2.      Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi. Výbor se schází dle potřeby, ale min.2x ročně

3.      Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.

4.      Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.

5.      O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Kontrolní komise

1.      Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

2.      Kontrolní komise je tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru. Kontrolní komise na první schůzi po svém zvolení volí svého předsedu.

3.      Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost spolku i jeho orgánů, hospodaření spolku a provádí revizi účetních dokladů.

4.      Předseda Kontrolní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

5.      Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

Článek 8. 

Zásady hospodaření

Prostředky spolku  tvoří především

a)      vstupní příspěvek členů,

b)      členské příspěvky,

c)      výnosy z mysliveckého hospodaření,

d)     dary, granty a dotace,

e)      hmotný a nehmotný majetek

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 9 .  

Společná a závěrečná ustanovení

1.      Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

2.      Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.

3.      Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady členská schůze.

4.      Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

5.      Funkční období členů volených orgánů spolku je desetileté.

6.      Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.

7.      Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

8.      Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.

9.      V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu.

Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

10.  Jednání kolektivních orgánů s výjimkou členské schůze se mohou členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

11.  Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

12.  Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj za uvedeném jednání hlasoval.

13.  Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

14.  Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze i opakovaně dovolat u orgánů spolku.

15.  Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 12.12.2014 s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 9.10.2009, které jsou přijetím těchto stanov v celém rozsahu zrušeny.

 

v Kryštofových Hamrech dne 12.12.2014

Martin Hofman

předseda spolku

Myslivecký spolek Doupňák z.s.