Provozní řád mysliveckého spolku Doupňák

Mysliveckého spolku  Doupňák z.s.
Kryštofovy Hamry 120, PSČ 431 91
IČO:22834478

Preambule

Provozní řád je vnitřním prováděcím předpisem ke Stanovám Mysliveckého spolku (dále jen MS) Doupňák  z.s. , které byly přijaty členskou schůzí dne 12.12.2014

Členství

Členem se může stát  fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba.

Přijímání členů MS

Žadatel o členství musí splnit následující podmínky:

1. Na základě písemné žádosti rozhodne členská schůze nejdříve o možném min. jednoročním hostování

2. V případě schváleného hostování je stanovena zkušební doba v délce 12 měsíců

3. Provede se každoroční hodnocení přínosu žadatele pro MS

O přijetí je možno hlasovat na členské schůzi po uplynutí zkušební doby a po celkovém zhodnocení činností kandidáta v MS.

Organizační činnost

1.      Nejvyšším orgánem MS je členská schůze, která se koná minimálně 1 x ročně. Termíny a místa konání budou určena dopředu na výroční členské schůzi. Pozvání bude zajištěno minimálně 30 dní před konáním čl. schůze a to písemně nebo jinou vhodnou formou (SMS, e-mail).

O případných změnách má možnost rozhodnout výbor MS.

2.      Účast na členských schůzích je pro všechny členy povinná, neúčast na schůzi je třeba omluvit s odůvodněním předsedovi nebo jednateli MS.

3.      Narušování průběhu schůze a neukázněné vystupování může být předmětem jednání výboru, popřípadě výbor MS může neukázněného člena okamžitě vykázat ze schůze.

4.      Výbor MS je volen na období 10 let. Skládá se ze  3   volených členů, které tvoří  předseda, místopředseda, a myslivecký hospodář. Výbor je výkonným orgánem spolku a řídí činnost MS mezi členskými schůzemi. Provádí usnesení členské schůze.

5.      Výborovou schůzi svolává předseda, nebo místopředseda. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti alespoň poloviny členů. K přijetí návrhu je třeba souhlas většiny přítomných členů výboru.

6.      Z jednání výboru se pořizuje zápis, který ověřují pověření členové.

Přehled o své činnosti předkládá výbor formou zprávy na členské schůzi.

MS směrem ven zastupuje : předseda a místopředseda.

Razítka MS Doupňák vlastní (evidence dle čísel): předseda a myslivecký hospodář.

Podpisové právo (statutární zástupce): předseda, místopředseda

Podpisové právo – výkazy : myslivecký hospodář

Podpisové právo – finance :předseda

Náplň činnosti jednotlivých členů výboru:

Předseda

svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje MS, připravuje a podepisuje smlouvy. Schvaluje   a archivuje výkazy, plány lovu. Podepisuje společně s mysl. hospodářem povolenky, dohlíží na dodržování právních předpisů pro výkon myslivosti. Navrhuje případné sankce při nedodržování předpisů výborové schůzi.

Myslivecký hospodář

Jeho náplň a pravomoce jsou dány zákonem a příslušnými vyhláškami -odpovídá za myslivecké hospodaření v honitbě, vydává a s předsedou podepisuje povolenky , archivuje staré. Kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou, vede evidenci plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě. Předkládá výboru plán společných loveckých akcí.

Eviduje veškerou ulovenou zvěř a rozhoduje o jejím rozdělení dle členské schůze mezi členy, požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech. Vede evidenci střelných zbraní členů MS. Kontroluje základní povinnosti členů, schvaluje výstavbu loveckých a krmných zařízení, zpracovává a odevzdává statistická hlášení. Navrhuje případné sankce výboru.

Kontrolní komise

je kontrolním orgánem sdružení. Je volena členskou schůzí na období 10 let, které je odpovědna ze své činnosti.

Revizní komise je tří členná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecké stráže a osoby jim blízké ( vymezení dle trestního zákona).

Předseda kontrolní komise je volen členy komise, má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení, ze své činnosti předkládá členské schůzi zprávu.

Předseda kontrolní komise

provádí kontrolu veškeré činnosti MS. Touto kontrolou pověřuje členy KK. Má právo účastnit se výborových schůzí s hlasem poradním. Na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci MS. Seznamuje členy na členských schůzích s výsledky činnosti KK. Provádí se členy KK inventuru majetku MS, z které pořizuje zápis. S výsledky inventur seznamuje členy na členské schůzi. Zápis archivuje, kopie předá předsedovi a jednateli.

Člen kontrolní  komise

pracuje dle pokynů předsedy KK, podává podněty na odstranění nedostatků v práci MS předsedovi KK, účastní se jednání KK.

Myslivecká stráž

povinnosti a práva myslivecké stráže jsou dány příslušným zákonem. Na daných úsecích provádí kontrolu přikrmování, asanaci krmných zařízení, organizují opravy mysliveckých zařízení, organizují společné brigády v úsecích, sčítání zvěře. V případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu. Vše řeší ve spolupráci s mysliveckým hospodářem. Na pozvání nebo vlastní žádost se může účastnit výborové schůze, nemá hlasovací právo.

Zásady pro lovecky upotřebitelné psy

MS poskytne členovi příspěvek na nákup štěněte ve výši 50% pořizovací ceny, po složení lovecké upotřebitelnosti. Pes nesmí být min. 5 let prodán. Při vystoupení či vyloučení člena v tomto období je povinnost tento příspěvek vrátit.

Příspěvek na celoroční držení psa

Velká plemena  700,- Kč

Malá plemena  350,- Kč

Péče o zvěř – přikrmování zvěře

1.      každý člen pečuje o přidělené zařízení v stanoveném úseku, včetně údržby

2.      seno si každý člen zajišťuje individuálně

3.      minerální liz (kamenná sůl) zajišťuje MS

4.      jádro (oves) do množství 2q si zajistí člen individuálně, další množství zajišťuje MS

Člen ve věku 60-ti let a více požádá-li o to, nemusí krmit a nebude mít žádné krmné zařízení. Ze zdravotních důvodů může být věková hranice snížena individuálně při opodstatněné žádosti člena a odsouhlasení členské schůze. Krmná sezóna pro krmelce je od 01.10. do 31.03. následujícího roku. V případě sněhové pokrývky po datu 31.03. může být krmná sezóna prodloužena do 30.04. Termín 01.10.-31.03. (30.04) platí pro jadrná krmiva. Počátek zakládání sena do krmelců je nejdéle s prvním sněhem.

Minerální liz musí mít zvěř celoročně. Zavážení obilného odpadu do krmelišť od 01.09. – 31.03. následujícího roku. /Vše v aktuálním rozsahu směrnic a nařízení LČR./

Jelikož přikrmování zvěře je jednou ze základních povinností člena (ne-li nejhlavnější) budou krmná zařízení kontrolována.

Při zjištění déle trvajících nedostatků budou vyvozeny důsledky dle stanov. Kontroly budou vždy v neděli. Místa pro krmení a zásobníky sena budou zřízena pouze po odsouhlasení s revírníkem a potvrzení pronajímatelem honitby. Jiná než povolená krmná místa nesmí být zřizována.

Zřízení újedí není omezeno, pravidlem však je újeď u každé kazatelny, kde je povinnost ukládat vývrh ulovené zvěře.

Ozdravné akce

1.      každý člen je povinný účastnit se podávání léčiv zvěři dle pokynu mysliveckého hospodáře

Péče o zařízení sloužící zvěři

1.      údržbu krmelců ( zásypů) zajišťuje člen individuálně

2.      údržbu mysliveckých zařízení, krmelišť a slanisek zajišťuje materiálově MS , prací členové

Vyčištění a asanace krmných zařízení

1.      vyčištění a asanace krmelců a krmeliště do 30.04., zajistí u svých zařízení každý člen individuálně

2.      Kontrola vyčištění a asanace krmelců, zásypů a krmelišť bude prováděna 01.05.

Náhrada škod

1.      Při škodách způsobených provozováním myslivosti ručí dle zákona členové MS společně a nerozdílně.

Brigády pro MS

1.      Účast je povinná pro každého člena  a hosta s povolenkou do věku 60 let.

2.      Budou svolávány podle pracovního rozsahu 8 dní předem. U každé svolané skupiny bude určen vedoucí, který provede jmenný seznam zúčastněných a tento předá k zapsání do evidence.Určený člen pracovní skupiny může být zastoupen dalším čle­nem, avšak účast na brigádě bude zapsána na původního člena.

3.      Neúčast na brigádě pro MS – omlouvá pouze nemoc.

Při opakované neúčasti více jak dvakrát bude postupováno dle stanov.

V případě vyhlášení  společné brigády jsou tyto povinné. Při neúčasti bude postupováno dle stanov. Host má stejnou povinnost jako člen.

Kontrolní činnost

Na dodržování zákona a daných pravidel činnosti MS pro dané oblasti budou určena níže uvedená pravidla s těmito prioritami:

1.      Dodržování pravidel a ujednání dle nájemní smlouvy

2.      Dodržování zákona o myslivosti a všech dalších zákonů

3.      Dodržování pravidla pro lov zvěře a stanov a tento provozní řád

Společné lovy

1.      Účast na společných akcí je povinná.

2.      Zvěř ulovená při společných lovech (hon, nátlačka, nadháňka, při účasti tří a více lovců) náleží vždy MS. O využití rozhoduje myslivecký hospodář. Trofeje a myslivecké právo náleží střelci, pokud provede sám vývrh. Společné lovy musí být hlášeny mysliveckému hospodáři a nadřízenému orgánu LČR a MěU Kadaň. Na společné akce si každý člen může pozvat hosta. Nutno minimálně 8 dní předem   požádat mysliveckého hospodáře o souhlas, v kladném případě vydá hospodář písemnou pozvánku. Psi budou označeni reflexními obojky. Honci budou mít reflexní vesty.

3.      Host na společném lovu je povinný dodržovat myslivecké předpisy a tradice, myslivecký řád, stanovy a provozní řád MS a pokyny vedoucího lovu, hospodáře MS a předsedy MS.

Hlášení úlovků

1.      Všechny úlovky zvěře je člen povinný předložit ke kontrole hospodáři do 24 hodin od ulovení. Pokud není hospodář předkládá úlovek předsedovi, není-li předsedovi KK. Hospodář předkládá úlovek předsedovi MS nebo předsedovi KK a oznamuje LČR. Každý ulovený kus bude opatřen plombou a evidencí o ulovené zvěři na místě.

2.      Do 3 hodin po vyvržení zvěře je povinen každý lovec nahlásit úlovek pomocí SMS předsedovi, hospodáři a určenému pracovníkovi pronajímatele honitby LČR. Zvěřina bude po řádném ošetření odevzdána do výkupního místa. Výkupní místo bude určeno předsedou nebo mysl. hospodářem.

3.      Postřelená zvěř musí být dohledána dle zvyklostí. Dohledávka a chybná rána bude hlášena pomocí SMS předsedovi, hospodáři a určenému pracovníkovi pronajímatele honitby LČR.

Zásady pro lov zvěře

1.      Individuální lov černé zvěře

Volný odstřel podle plánu lovu a zákona a povolenky.

Každé ulovené prase patří mysliveckému sdružení. Sele a lončák do 40 kg – zvěřinu si může ponechat za prezentovanou prodejní cenu střelec. Váha vyvrženého kusu (s hlavou bez běhů ) se ověřuje vážením u hospodáře nebo předsedy. V případě potřeby mysliveckého sdružení (bál, tombola apod.) a na pokyn mysliveckého hospodáře, je střelec povinen ulovený kus odevzdat. Ve všech ostatních případech zvěřina náleží mysliveckému sdružení.

2.      Individuální lov zvěře vysoké a srnčí

Volný odstřel podle plánu lovu a zákona a povolenky.

Účastnit se volného lovu může člen MS a host, který splnil své povinnosti a byla mu vydána povolenka.

Lov bude prováděn dle povolenky s upřednostněním kolouchů, ročních kusů holé zvěře a laní, a jelenů I věkové třídy.

Lov jelenů bude povolen pouze individuálně. Veškerá ulovená zvěř náleží mysliveckému sdružení. V případě, že lovec bude mít zájem o zvěřinu může si ulovený kus ponechat za předpokladu, že uhradí  sjednanou prodejní cenu. Váha se posuzuje bez  běhů a hlavy kusu. (mimo prasat a srnčí zvěře)

3.      Obecná pravidla při pohybu v honitbě a lovu

Je zakázáno používat nepovolené způsoby lovu.

Lovec musí řádně obeznat zvěř, kterou hodlá ulovit.

Je povoleno provádět vnadění na nehlášených místech, ale pouze v období do 1.4. do 30.11. a v max množství do 100 kg krmiva a po předchozím souhlasu revírníka.

Vývrh bude vždy uložen do újeďové komory (u kazatelen) nebo zahrabán při lovu např. na šoulačce. Pohyb v honitbě vozidly bude pouze po povolených cestách a dle platných povolení k vjezdu.

Každá vystřelená rána bude do 12 hodin hlášena pomocí SMS předsedovi nebo mysliveckému hospodáři. Každý člen je povinen respektovat při pohybu v honitbě případný pokyn revírníka honitby a myslivecké stráže.

Tlumení predátorů a škodné je prioritou. Je nutné hlásit každý zjištěný úhyn a pořídit fotodokumentaci. / hlásit předsedovi a mysliveckému hospodáři a revírníkovi/. Obeznání vyjimečné nebo poraněné zvěře je povinen člen nebo host hlásit předsedovi a mysliveckému hospodáři.

Veškerá myslivecká zařízení musí být udržována v bezpečném stavu. Přítomnost členů na kazatelnách bude hlášena předem předsedovi nebo mysliveckému hospodáři.

V nočních hodinách a za snížené viditelnosti se nesmí lovec pohybovat v honitbě bez rozsvícené baterky.

Tento provozní řád byl schválen na členské schůzi dne 12. 12. 2014.

Jeho platnost je 5 let tedy do 12. 12. 2019, poté je možno jej  prodloužit.

Ve výjimečných případech, dle dané situace,

je možné doplňky a změny dělat na základě písemného podání

a projednání Výborem MS.